Publications

2017

An Explorative Study of the Mobile App Ecosystem from App Developers' Perspective

Haoyu Wang, Zhe Liu, Yao Guo, Xiangqun Chen, Miao Zhang, Guoai Xu, and Jason Hong

International Conference on World Wide Web (WWW)